Министерството на електронното управление обяви конкурс за избор на член в Съвета на директорите на Информационно обслужване

December 2023

Министерството на електронното управление обяви конкурс за избор на член в Съвета на директорите на Информационно обслужване

Министерството на електронното управление обяви конкурс за избор на член в Съвета на директорите на Информационно обслужване

Дата на публикуване: 28.12.2023 Последна актуализация: 28.12.2023

Министерството на електронното управление обявява конкурс за избор на член, представител на държавата, в Съвета на директорите на Информационно обслужване, гр. София.

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1. висше образование, образователна степен „магистър“ за една от следните специалности: информационни технологии, информатика, математика, право, финанси, счетоводство, маркетинг, бизнес администрация и други специалности в професионалните направления „Информатика и компютърни науки“, „Право“ и „Икономика“;

1.2. най-малко пет години професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол;

1.3. добра репутация;

1.4. умения и компетентности в областта на стратегическото планиране, и/или осигуряване на съответствие с приложимата нормативна уредба и/или в областта на оперативното управление, както и други дейности свързани с ефективното управление на дружеството.

2.Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за съвместимост по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия.

3.Необходими документи за кандидатстване:

Документите се подават със съдържание, както следва:3.1 заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;3.2 автобиография;3.3. копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно – квалификационна степен „магистър“ за една от специалностите по т. 1.1.;3.4. документ, удостоверяващ опита по т. 1.2.;3.5. декларация по образец удостоверяваща липсата/наличието на обстоятелства по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, публикувана в приложение към обявата за конкурса;3.6. референции, сертификати, удостоверения, свидетелства, протоколи и всеки друг документ, с който кандидатът би могъл да докаже, че притежава опита, уменията и компетентностите по т. 1.

4.Конкурсът ще се проведе в две части: писмена и устна.

5.Писмената част на конкурса включва представяне на концепция за развитието на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.

6.До устната част на конкурса се допускат кандидати, които са получили най-малко 35 точки.

7.Устната част на конкурса се състои в събеседване (интервю). След провеждане на устната част до класиране на кандидатите се допускат онези, които са получили най-малко 35 точки в събеседването (интервюто).

8.Методиката за оценка на представянето на кандидатите е както следва:

8.1. В писмената фаза на конкурса:

8.1.1. кандидатът показва добро познаване на тенденциите в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии на национално и международно ниво, в това число – в управлението на дейности и услуги за системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление – от 0 до 10 точки;8.1.2. въз основа на представената информация за предприятието и публично достъпни източници кандидатът е анализирал основните проблеми и предизвикателства пред предприятието – от 0 до 10 точки;8.1.3. кандидатът показва умение за формулирането на ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието – от 0 до 10 точки;8.1.4. кандидатът излага конкретно и систематично визията си за постигането на целите по т. 9.1.3. – от 0 до 10 точки;8.1.5. кандидатът излага концепцията си за начина по който ще ръководи предприятието по отношение на човешките ресурси и критериите за постигане или непостигане на целите на предприятието от членовете на екипа – от 0 до 10 точки;

8.2. В устната фаза на конкурса:

8.2.1. кандидатът показва задълбочени познания за тенденциите в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии – от 0 до 10 точки;8.2.2. кандидатът описва реалистично място на публичното предприятие на съответния пазар в национален и международен контекст – от 0 до 10 точки;8.2.3. кандидатът излага ясно и мотивирано вижданията си за приоритетите за бъдещото развитие на дружеството – от 0 до 10 точки;8.2.4. кандидатът излага конкретна визия за подобряването на финансовото състояние на дружеството и мотивира нейната реалистичност – от 0 до 10 точки;8.2.5. кандидатът излага ясна стратегия по отношение на управлението на качеството в дружеството – от 0 до 10 точки;

9. Място и срок на подаване на документите по т. 3: по електронен път на адрес: mail@egov.government.bg или в деловодството на Министерство на електронното управление, 1000, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 6, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа до 05.01.2024 г., включително. Документите се завеждат в специален регистър, като на лицето се издава документ, удостоверяващ подател, дата и час на приемането им. Списък с кандидатите, подали документи ще бъде публикуван на страницата на Министерството на електронното управление.

10.Кандидатите, които са допуснати до писмената част на конкурса, ще получат покана, в която ще бъде посочен срокът за изпращането на концепцията. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Министерството на електронното управление, София, ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ № 6, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа до 12.01.2024 г. Списък с допуснатите до писмената част на конкурса кандидати ще бъде публикуван на страницата на Министерството на електронното управление.

11. Устната част на конкурса ще се проведе в Министерството на електронното управление на 23.01.2024 г., като допуснатите до нея кандидати ще получат писмена покана, в която се посочва денят и часът на провеждането на събеседването. Списък с допуснатите до устната част на конкурса кандидати ще бъде публикуван на страницата на Министерството на електронното управление.

 Образец на заявление за участие в конкурсната процедураДата на публикуване: 28.12.2023 

Образец на Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3 – 8 и т. 13 от ЗППДата на публикуване: 28.12.2023

 Информация за публичното предприятиеДата на публикуване: 28.12.2023