Над 1 млн. са образуваните електронни дела в Единната информационна система на съдилищата

March 2023

Над 1 млн. са образуваните електронни дела в Единната информационна система на съдилищата

Общо над 1 млн. електронни съдебни дела са образувани в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Внушителният брой бе достигнат за по-малко от 3 години, след като Информационно обслужване разработи и въведе в експлоатация единната централизирана уеб-базирана система за управление на съдебни дела. За сравнение проектът, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., предвиждаше до края на 2023 г. в ЕИСС да се образуват не повече от 250 000 дела. Около 69% от делата са граждански, 28% - наказателни, 3% са  търговски, а останалите са фирмени.

Броят на приключените дела е близо 910 хил., което представлява 89% от общия брой дела, образувани ЕИСС. Близо 790 хил. дела са приключени в срок до 3 месеца. Данните на Висшия съдебен съвет показват, че тези показатели са по-високи от регистрираните във всички съдилища в Република България за периода 2017 - 2021. Съотношението на обжалвани и протестирани дела спрямо броя на приключените е едва 7%.

ЕИСС беше внедрена пилотно в 17 съдилища, от които 10 районни, 5 окръжни и 2 апелативни, като в последствие беше поетапно внедрена във всички съдилища в обхвата на проекта. В края на септември 2022 г. и Върховният касационен съд възобнови работа със системата, след съвместни усилия на екипите на „Информационно обслужване“ АД, Висшият съдебен съвет и Върховният касационен съд за оптимизиране на функционалностите на системата в съответствие със спецификата на работата на ВКС.  В момента със системата работят всички съдилища в България, с изключение на административните и Върховния административен съд. ЕИСС обхваща всички процеси за управление на съдебни дела в районните, окръжните, апелативните, военните съдилища, Военно-апелативния съд и ВКС, а преди 28.07.2022 г. и на специализираните съдилища. След тяхното закриване работата по висящите дела, образувани в тези съдилища продължи успешно в ЕИСС с прехвърляне на дейностите в съдилищата-правоприемници без да спира правораздавателната дейност. 

„Чрез ЕИСС успяхме не само да унифицираме работните процеси в съдебната система, но и да въведем единни правила при управлението на делата, което доведе до спестяване на време, по-бърз правораздавателен процес, прозрачност, публичност и достъп до правосъдие“, каза изпълнителния директор на Информационно обслужване Ивайло Филипов. По думите му системата значително оптимизира работния процес и повишава ефективността на магистратите и съдебните служители, за което свидетелстват и статистическите показатели, възприети от ВСС за отчитане дейността на съдилищата. ЕИСС предоставя възможност за отдалечена работа от всяка точка на света през защитен канал, достъпен чрез квалифициран електронен подпис (КЕП).

Платформата е изградена от 19 функционални и 19 системни модула и осигурява пълна прозрачност, публичност и проследимост при управление на съдебните дела. Тя дава възможност делата да се проследяват в реално време и обединява цялостния процес по управлението им – иницииране на дело, случайно разпределение на съдия-докладчик и членове на съдебен състав, провеждане на съдебни заседания, постановяване и обезличаване на актовете, съдебна статистика, натовареност на съдиите, финансово управление на делата, управление на дейността по призоваване и др.

От юни 2020 г. до сега са постановени над 3.27 млн. електронни съдебни акта. ЕИСС се ползва активно от над 10 000 потребители, сред които близо 2 000 съдии, над  4 600 съдебни служители, 3 100 съдебни заседатели и над 600 съдебни призовкари. Работата на призовкарите се обезпечава и чрез създаденото мобилно приложение за връчване на книжа част от ЕИСС.

През септември 2022 г. ЕИСС  разшири обхвата на документите, които се публикуват за гражданите и адвокатите в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). В момента има възможност са се публикува пълният набор от документи по всяко едно дело и всички дела, образувани в ЕИСС, имат своята електронна папка в портала. Това дава възможност на всички страни, граждани и адвокати да имат достъп до своите дела, без да е необходимо да посещават физически сградата на съответния съд.

През 2022 година ЕИСС бе интегрирана и с Единната електронна система за правна помощ на Националното бюро за правна помощ (НБПП), което позволява бързо и лесно разпределяне на служебните защитници по делата.

През същата година Информационно обслужване създаде и Единен регистър на съдебните заседатели (ЕРСЗ). Той осигурява прозрачност и проследимост на процеса по избора на съдебните заседатели и тяхната ангажираност в съдебните процеси. Изградена бе и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА), която позволява автоматизирано събиране и обработване на статистически данни от органите на съдебната власт, в т.ч. от ЕИСС, системите на прокуратура и следствието, Националния статистически институт и др. органи. Тази система предоставя възможност на компетентните органи да взимат информирани решения за реорганизиране на съдебната карта на България и да анализират текущото състояние на съдебните структури.