Над 110 000 са подадените оферти през системата за електронни обществени поръчки

September 2022

Над 110 000 са подадените оферти през системата за електронни обществени поръчки

Общият брой на подадените оферти през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) надхвърли 110 000. Само за последната година офертите, които са подадени по електронен път, са над 80 000, което е близо 3 пъти повече спрямо същия период година по-рано. Платформата беше изградена от Информационно обслужване в консорциум със „Сирма Солюшънс“ АД, „Негометрикс България“ ЕООД, „Скейл Фокус“ АД и Адвокатско дружество „Събев и съдружници“, и влезе в експлоатация в началото на 2020 г. Досега са подписани общо над 48 000 договора чрез използване на системата.

От регистрираните оферти, над 30% са подадени в извънработно време. Системата работи в режим 24х7 и осигурява възможност на участниците да подават оферти в удобно за тях време и място, без да се съобразяват с работното време на администрацията. Голяма част от офертите са регистрирани след полунощ в интервала  00.00-6.00 ч., от различни точки на страната. Това улеснява максимално всички страни в процеса.

„Изградената от Информационно обслужване платформа изцяло дигитализира процеса от планирането на обществените поръчки до възлагането и управление на договори“, каза изпълнителният директор на компанията Ивайло Филипов. По думите му чрез нея се постига пълна прозрачност и проследимост на действията, по-добър мониторинг на публичните разходи и елиминиране на възможността за манипулиране на оферти, както от възложителите, така и от участниците. Кандидатите сами криптират своите оферти с асиметричен криптографски ключ и само те могат да предоставят ключ за декриптиране, което гарантира сигурност на данните и подадените оферти.

Общият брой на публикуваните до този момент обществени поръчки в изцяло обновения регистър надхвърля 42 000. За периода януари–август 2022 г. са публикувани над 20 000 поръчки, което е колкото предходните две години, взети заедно.

В системата са регистрирани близо 12 500 фирми и 2 000 физически лица, а броят на възложителите, които използват ЦАИС ЕОП е над 4 600. Екипите на „Информационно обслужване“ АД са провели над 300 обучения за работа с  платформата, в които  са обучени над 5 500 потребители.

ЦАИС ЕОП разполага с общо 32 функционални модула, които осигуряват публичност, прозрачност и по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната. Платформата дава възможност за по-добро проследяване на възлагателните процеси, намаляване на административната тежест, опростени и съкратени процедури и значителни икономии за всички участници. Чрез системата напълно се елиминира необходимостта от носене на документи на хартия в различните институции - възложители, с което се пести време, средства и се подпомагат здравните власти в борбата с COVID пандемията.