Информационно обслужване внедри SAP платформа за финансово управление в Министерски съвет и областните управи

March 2023

Информационно обслужване внедри SAP платформа за финансово управление в Министерски съвет и областните управи

За по-малко от 5 месеца Националният системен интегратор Информационно обслужване успя да внедри Интегрирана финансово-информационна система (ИФИС) в Министерски съвет. Проектът обхваща 40 ведомства, сред които Администрацията на Министерски съвет, 28-те областни администрации и второстепенните разпоредители с бюджет. Системата ползва основните модулни компоненти на SAP (Бюджет, Финансово счетоводство, Дълготрайни активи и Материално стопанство), които са специално адаптирани с допълнителни технологични и функционални настройки, съгласно изискванията на възложителя.

„Благодарение на максималната ангажираност, отговорност и строга организация от страна на служителите в администрацията на Министерски съвет и областните управители, успяхме в изключително кратки срокове да внедрим толкова сложна система“, каза изпълнителният директор на Информационно обслужване Ивайло Филипов. По думите му внедряването на SAP модулите започна през юли 2022 г., а през октомври 2022 г. стартира поетапното реално използване на системата. В момента всички ведомства от системата на Министерски съвет работят изцяло с ИФИС. Според Филипов благодарение на уменията, нагласите и желанието на държавните служители от МС и областните управители, работните процеси във финансово-счетоводната дейност вече са унифицирани.

Всички дейности по внедряването са извършени изцяло онлайн, включително срещи за изясняване на изискванията и обученията на служителите за работа със системата. Експерти на „Информационно обслужване“ са на разположение за консултации и помощ на потребителите.

Интегрираната финансово-информационна система, базирана на SAP, предоставя възможност за ускорени, автоматизирани и модерни принципи на обработка на данните във финансово-стопанската и бюджетна дейност в Министерски съвет. Чрез нея се постига ефективно управление на финансовите ресурси, повишаване на фискалната прозрачност, засилване на финансовата дисциплина, както и високо квалифициране на човешкия ресурс. ИФИС позволява осъществяването на контрол върху операциите и документооборота, подобряване на отчетността в системата, генериране на справки и отчети в реално време, автоматична консолидация на отчетите, оборотните ведомости и др. Тя подобрява точността, навременността и стабилността на анализа на данните при разходване на средства на всички ведомства, които я използват и е от изключителна полезна и удобна за държавните администрации.

Подобни адаптирани версии на SAP, разработени и администрирани от Информационно обслужване, работят успешно в някои общини на Република България, в Министерство на финансите, всички второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на финансите, дирекция „Национален фонд“ в качеството й на сертифициращ орган и всички изпълнителни агенции към сертифициращия орган. SAP работи успешно и във всички управляващи органи и междинни звена на оперативните програми по Структурните и Кохезионния фонд, както и в третостепенни разпоредители с бюджет към Национална агенция по приходите и Агенция Митници.