Information Services JSC Privacy Policy

Информация, предназначена за субектите на данни, на основание чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, в сила от 25.05.2018 г.

Категории лични данни, които се обработват от „Информационно обслужване" АД. Цели и правно основание за обработването

Във връзка с подбора на персонал в  "Информционн обслужвне" АД, предназначена за субектите на данни, на основание чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, в сила от 25.05.2018 г.

Категории лични данни, които се обработват от „Информационно обслужване" АД. Цели и правно основание за обработването

Във връзка с подбора на персонал, „Информационно обслужване" АД събира и обработва по-нататък следните категории лични данни: три имена; контакти на кандидата – телефон и електронна поща; гражданство; степен на завършено образование; данни за трудова заетост на лицето;  

Данни за администратора на лични данни и координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните

„Информационно обслужване" АД е администратор на лични данни /АДМИНИСТРАТОР/. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 831641791 и има седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Панайот Волов" № 2. За връзка с АДМИНИСТРАТОРА и длъжностното лице по защита на данните може да пишете на e-mail: dpo@is-bg.net.

Срок за съхраняване на личните данни

АДМИНИСТРАТОРЪТ съхранява личните данни, предоставени от субектите на данни, за срок от 6 месеца, освен ако няма допълнително съгласие за по-дълъг срок.

Право на достъп на субекта на данните

Субектът на данни има право да получи от АДМИНИСТРАТОРА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните.

Право на коригиране

Субектът на данни има право на коригиране на неточните лични данни, свързани с него.  

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от АДМИНИСТРАТОРА ограничаване на обработването при наличието на някое от следните основания:

Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на АДМИНИСТРАТОРА да провери точността на личните данни;

АДМИНИСТРАТОРЪТ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на подаване на жалба

Субектът на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава Общия регламент за защита на данните. 

Автоматизирано вземане на решения

АДМИНИСТРАТОРЪТ не предвижда автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

АДМИНИСТРАТОРЪТ съхранява личните данни, предоставени от субектите на данни, за срок от 6 месеца, освен ако няма допълнително съгласие за по-дълъг срок

Право на достъп на субекта на данните

Субектът на данни има право да получи от АДМИНИСТРАТОРА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните.

Право на коригиране

Субектът на данни има право на коригиране на неточните лични данни, свързани с него.  

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от АДМИНИСТРАТОРА ограничаване на обработването при наличието на някое от следните основания:

Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на АДМИНИСТРАТОРА да провери точността на личните данни;

АДМИНИСТРАТОРЪТ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на подаване на жалба

Субектът на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава Общия регламент за защита на данните. 

Автоматизирано вземане на решения

АДМИНИСТРАТОРЪТ не предвижда автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.